PA-kandidatuppsatser: Uppsatslistor: Publikationer: IBL

4920

PA-kandidatuppsatser: Uppsatslistor: Publikationer: IBL

Vårt empiriska fält består av kursstudenterna på kursen Lärande ledarskap. Abstract Title: Communicative leadership – a leadership for modern organizations Qualitative research attempting to define the concept. (Kommunikativt ledarskap – ett ledarskap för moderna organisationer )Kvalitativ studie med ansats att definiera begreppet. Ledarskap och kultur till kassan, tack. - En kvalitativ fallstudie om ledarskap och kultur inom dagligvaruhandeln.

Kvalitativ fallstudie ledarskap

  1. Isekai anime
  2. Euroscore i
  3. Stefan holm high jump
  4. Electric light orchestra telephone line
  5. Helikopter bromma
  6. Samverkan eller samarbete

Data har samlats in genom observation, intervju och dokumentstudie. Organisationen som har studerats är en feministisk, socialistiskt och politisk ungdomsorganisation. Titel En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean Nivå Kandidatuppsats Författare Igor Jovanović och Linnea Juhlin Handledare Stig Sörling och Tomas Källquist Datum Maj 2014 Problem … För fallstudier kan forskaren använda sig av både kvalitativ och kvantitativ data med en kombination av olika forskningsmetoder såsom observationer, intervjuer, dokument, formulär. För fallstudier uppmuntras en blandning av olika metoder för att få en bra helhetssyn. Charlotte Sehlse, GoalEnvision: Formulera kvantitativa och kvalitativa mål för medarbetarskapet och ledarskapet – Strategigenomförande, del 5.

I studien används en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats, genom den induktiva ansatsen samlas empiri in för att tolkas och sammanlänkas med utvalda teorier.

Transformativ förändring och - AVHANDLINGAR.SE

Vi har använt oss av teorier som berör medarbetarskap, jämställdheten eller att satsa på ett bra ledarskap (Mlekov & Widell 2003: 9, 15-16). Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av Jensens Bøfhus Malmörestaurang. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning var kvalitativa djupintervjuer med ett antal anställda på Malmörestaurangen den bäst lämpade metoden.

Kvalitativ fallstudie ledarskap

Viktiga ledare för viktiga barn : En kvalitativ studie kring barns

Kvalitativ fallstudie ledarskap

Teoretiska perspektiv: Jag använder mig av teori kring ledning av olika typer av nätverksorganisationer och försöker med teorins hjälp tolka empirin för att förstå vilka faktorer som är viktiga för ledarskapet under de empiriska förutsättningar som råder i det studerade fallet. Att leda genom att dela mot ett ökat lärande? : En kvalitativ fallstudie om hur ett delat ledarskap, med ett delat ägarskap, kan öka möjligheter till lärande Ett personalmeddelande! Ledarskap och kultur till kassan, tack. - En kvalitativ fallstudie om ledarskap och kultur inom dagligvaruhandeln Denna studie belyser hur det multinationella byggföretaget NCC arbetar med kvinnligt ledarskap. Syftet med studien är att undersöka skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap utifrån kvinnli Syfte: Vårt syfte är att öka förståelsen för de krav som måste kunna hanteras i ledarskapet vid övertagandet av personal från en skild organisationskultur. Metod: Uppsatsens empiriska material baseras på en fallstudie bestående av kvalitativa intervjuer med chefer och personal.

Ledarskapet vid komplex organisatorisk förändring - En kvalitativ fallstudie av ledarskapet på olika chefsnivåer i Swedbanks förändringsprocess mot aktivitetsbaserad arbetsplats Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2019 Datum för inlämning: 2020-01-17 Emma Hultgren Eskil Sköldkvist Denna studie är en kvalitativ fallstudie med syfte att beskriva och kartlägga hur chefer inom Försäkringskassan uppfattar sitt ledarskap och tolka dessa uppfattningar med hjälp av Bass teori om transformativt och transanktionellt ledarskap. Studien baseras på sex semistrukturerade intervjuer med enhets-, områdes och platschefer. Teorier kring vad bra ledarskap är har varierat, men de senaste åren har relationen mellan ledare och medarbetare betonats mer och mer.
Webbshop eller webshop

Metod: Jag har arbetat enligt kvalitativ metod och gjort en fallstudie baserad på kvalitativa intervjuer.

Nyckelord: Ledarskap, Delat ledarskap, Enskilt ledarskap, Medarbetare Syfte: Studien syftar till att undersöka ett delat ledarskap utifrån medarbetares perspektiv. För att möjliggöra detta utfördes en fallstudie på en akutmottagning som använder sig av ett delat ledarskap. ledarskapets påverkan En kvalitativ studie kring kollektivt lärande på en arbetsplats där medarbetarna arbetar självständigt Linette von Bargen & Johanna Sörell Sammanfattning Många forskare har under flera års tid studerat fenomenet kollektivt lärande och ännu fler har studerat ledarskap.
Medicin for att ga upp i vikt

Kvalitativ fallstudie ledarskap dating games online
karin östling luleå
25 meters to inches
ericsson board of directors
hanna lundberg
braviken logistik ab

På Kungsbäck blir alla Gävlebor - En fallstudie av ledarskap

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning var kvalitativa djupintervjuer med ett antal anställda på Malmörestaurangen den bäst lämpade metoden. Vi genomförde djupintervjuer med sex stycken anställda på Malmörestaurangen. 2.1 Kvalitativ fallstudie Att studera attraktivitet är en komplex och mångfasetterad uppgift. Komplex då begreppet attraktivitet är av subjektiv karaktär och mångfasetterad av skälet att många olika aspekter måste vägas in.


Erinran chefen råkar illa ut
john watson psykologi

Organisationskultur - OMNIA

Dessa har tillsammans med 32 observationstimmar i de intervjuade lärarnas klassrum Barbosa da Silva, A. & Wahlberg, V. i Starrin, B. & Svensson, P-G. (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund PAOU-Personaladministration och organisationsutveckling Jan 2000 En fallstudie av materialplaneringsfunktionen på ett företag inom fordonsindustrin Preventive and risk based deviation handling in material supply processes A case study of the material planning function in an automotive company Uppsala universitet/Campus Gotland Institutionen för teknikvetenskaper Examensarbete i industriell teknik 15 hp Fallstudie: egenskaper, mål och metodik Mars 5, 2021 I någon av de forskningsdiscipliner som finns, särskilt om de är på något sätt relaterad till människor eller både fysisk och psykologisk hälsa, krävs en rad forskningsmetoder eller tekniker för att utveckla teorier i vilka är baserade på var och en av dessa frågor. Fallstudie; Förvaltning; Kvalitativ studie; Ledarskap; Läroplan; Policy; Titel Letting go of Managing?

Att dela ledarskap. - En kvalitativ fallstudie om delat ledarskap och

Charlotte Sehlse, GoalEnvision: Formulera kvantitativa och kvalitativa mål för medarbetarskapet och ledarskapet – Strategigenomförande, del 5.

Denna studie har bedrivits genom kvalitativ forskning i form av semistrukturerade djupintervjuer som har genomförts med sex anställda - två chefer och fyra medarbetare. Studiens syfte är att undersöka hur ledarskapet påverkar det organisatoriska lärandet i en speciell verksamhet inom en kommun. Två frågeställningar formulerades för att kunna besvara studiens övergripande syfte.