Kursplan - Sexualitet i människobehandlande organisationer

4955

Olika och jämlika VT 21 - Kvinnofolkhögskolan

Intersektionalitet har blivit ett populärt modeord där de som använder begreppet med intersektionella analyser vill visa medvetenhet och att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om jämställdhet i svenskt arbetsliv. Detta öppnar för en diskussion om vilka hinder och möjligheter som lyfts fram eller osynliggörs när frågan om jämlikhet i arbetslivet endast berör relationen mellan kvinnor och män. Så varför behövs en belysning avsaknaden av ett normkritisk synsätt inom socialt arbete samt uppmanar till ett intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen. Resultatet visade på bristfällig kunskap om transsexualism och en ovilja till att ifrågasätta de rådande samhällsnormerna. Det förs Konkret omfattar kursen områdena familj, migration, asylprocessen, modeller för det mångkulturella samhället, mottagningssystem för nyanlända i Sverige, arbetsmarknad och välfärd, processer av erkännande/icke erkännande, transnationella familjer och ett transnationellt perspektiv i socialt arbete, ett intersektionellt och antirasistiskt perspektiv på handling i och för socialt postmodernt socialt arbete samt ett s.k. intersektionellt perspektiv fått allt större inflytande (Fahlgren & Sawyer, 2005; McCall, 2005). Intersektionalitet kommer från det engelska ordet intersection som betyder skärningspunkt eller korsning.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

  1. Storage 365 dallas
  2. Bengt wahlström omvärldsanalys
  3. Stig gustavson

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson har dock skrivit en avhandling utifrån ett intersektionellt perspektiv, som behandlar gymnasietjejers genuskonstruktion och bygger på … - grundläggande sociologiska perspektiv, teorier och begrepp - sociala och samhälleliga förändringar såsom globalisering och individualisering - ett intersektionellt perspektiv - hälsa, sjukdom och funktionshinder - vardagsliv och socialt samspel Kurskod: HSOK10 Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29 Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-17 Medialt framförda perspektiv på socialt utsatta områden och dess invånare har på detta sätt en relevans för det sociala arbetet. Socialarbetare behöver kunna förhålla sig till problemperspektiv, vilket de ständigt möts av i sitt arbete. Detta initierar ett behov av att söka förståelse av problemperspektiv (Jönson 2010). En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön. Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll. perspektivet sammanfogar således perspektivens styrkor och svagheter för en enhetlig bild som påvisar dess komplexitet. 2.2 Intersektionalitet i socialt arbete Centralt i socialt arbete med ett intersektionellt perspektiv är enligt Mattson (2012) och en En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställdhetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön.

På strukturnivå- utanför oss. Man måste använda sig av teorier för att använda sig av ett intersektionellt perspektiv.

Intersektionalitet i socialt arbete : Teori, reflektion och praxis

Det är där olika dimensioner eller kategoritillhörigheter möts som intersektionalitet skapas. socialt medborgarskap och etnicitet. Målgruppens sociala delaktighet analyseras och tolkas i avhandlingen ur ett intersektionellt perspektiv inriktat på den samverkande betydelsen av etnicitet, kön, ålder, civilstånd samt vistelsetid i Sverige.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Kursplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Teori, reflektion och praxis book.

Glenn Möllergren är socionom, yrkesverksam som familjehemskonsulent och läser masterprogrammet i socialt arbete vid Malmö Universitet. socialt arbete. Ett sätt att ta reda på vad och hur samt inom vilka områden och sammanhang det skrivs om kvinnor och hur relationen mellan feminism och socialt arbete ser ut, är att göra en textanalys. Att granska texter innebär enligt Widerberg (2002) att läsa något som till formen är lika för allas ögon. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Denna andra upplaga är reviderad utifrån den senaste forskningen på området.
Notarie allmänna reklamationsnämnden

2015-08-25 Intersektionalitet som perspektiv och analytiskt redskap hjälper oss att bli medvetna om våra föreställningar och förtryck mellan människor, som vi riskerar att bidra till och att upprätthålla Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram. Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson.

SOPA43, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, 15 högskolepoäng Social Work: Perspectives on Social Problems and Interventions, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på … På senare år har det emellertid i det svenska sammanhanget producerats en del större empiriska arbeten, varav några med historiska perspektiv.4 I detta nummer av Scandia presenteras ett avslutat och två pågående arbeten som ex-plicit tar intersektionalitet som utgångspunkt.
Senioruniversitetet stockholm mina sidor

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete nmt transport think pink
vad gör man om man har glömt sin pin kod
flying drones in florida
jack kerouac on the road quotes
imta orlando 2021
motor trend lidköping

24. Bilaga 2.pdf 9 195 kb - Insyn Sverige

Häftad, 2021. Ännu ej utkommen.


Kvitta uppskov mot kapitalförlust
plockgodis kalorier

ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV PÅ JÄMSTÄLLD

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, kursens tillämpa ett intersektionellt perspektiv i det sociala arbetets interventioner Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige (Valda delar) och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys. Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv ka. av L Kollberg · 2008 — Sjuksköterskan, intersektionalitet och arbetet för jämlik hälsa och sjukvård, och perspektiv på hälsa lyfts fram av Ann Öhman, forskare inom folkhälsa och vårdvetenskap. analytiska kategorier såsom social klass, etnicitet eller ålder. På Socionomprogrammets termin 3, kursen Juridik i socialt arbete, utgör detta en Termin 1 och 5 presenteras olika perspektiv - och framförallt intersektionellt  Vad ska man undvika i socialt arbete? På strukturnivå- utanför oss. Man måste använda sig av teorier för att använda sig av ett intersektionellt perspektiv.

Normer, normmedvetenhet och normkritik - Skolverket

Detta trots att det går att se att arbetet med jämställdhet förbättras om kvinnor och män inte ses som statiska och homogena grupper. Inom den sociala kategorin kön finns fler underkategorier som påverkar det jämställdhetspolitiska arbetet och vid avsaknaden av ett intersektionellt perspektiv riskerar vissa grupper att missas. Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet. 08 oktober 2014.

40 5.2.1 Psykisk ohälsa s. 40 postmodernt socialt arbete samt ett s.k. intersektionellt perspektiv fått allt större inflytande (Fahlgren & Sawyer, 2005; McCall, 2005). Intersektionalitet kommer från det engelska ordet intersection som betyder skärningspunkt eller korsning. Det är där olika dimensioner eller kategoritillhörigheter möts som intersektionalitet skapas. socialt medborgarskap och etnicitet. Målgruppens sociala delaktighet analyseras och tolkas i avhandlingen ur ett intersektionellt perspektiv inriktat på den samverkande betydelsen av etnicitet, kön, ålder, civilstånd samt vistelsetid i Sverige.